Yhdistyksen säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT (päivitetty 16.8.2023)

I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu syyskuun 1. päivänä 1971 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alue on Etelä-Karjala. Seuran kieli on suomi.

II SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää monipuolisesti kaikenlaista sukellusharrastamista seuran toiminta-alueella. Seura edistää myös vedenalaisen arkeologian, vedenalaisen biologian ja vedenalaisen valokuvauksen harrastusta sekä sukellusteknisten laitteiden kehittämistä. Lisäksi seura edistää jäsenistönsä merimiestaitojen kehittämistä ja tukee vapaaehtoista pelastustoimintaa. Seura tukee myös niiden liittojen ja järjestöjen alaista toimintaa ja tarkoituksia, joihin se kuuluu.

III TOIMINTAMUODOT

Seura toteuttaa tarkoitustaan muun muassa harjoittamalla:

– sukellustoimintaa ja -tapahtumia

– sukelluskoulutustoimintaa

– nuorisotoimintaa

– harjoitus- ja valmennustoimintaa

– kilpailutoimintaa

– tiedotus- ja suhdetoimintaa

Toimintansa tueksi seura voi:

– kiinnittää ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muidenyhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin ja vaikuttaa omatoimisesti liikunnan kehittämiseen jalajille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

– harjoittaa julkaisutoimintaa

– ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

– omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja ylläpitää urheilulaitoksia

– hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä sukellustapahtumia,varainkeräyksiä ja arpajaisia

– harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelemattaurheiluvälineitä ja -asusteita

– suorittaa pienimuotoisia sukeltamiseen liittyviä tehtäviä

Tarvittaessa seura hankkii kutakin toiminta-alaansa varten asianmukaisen luvan.

Seura on Sukeltajaliitto ry:n (näissä säännöissä käytetään lyhennystä Sukeltajaliitto) jäsen. Seuranoudattaa Sukeltajaliiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

IV SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka seuran hallitus hyväksyy, ja jotka sitoutuvat noudattamaan sekä seuran että Sukeltajaliiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Hallitus voi hyväksyä seuran varsinaisiksi jäseniksi myös alle 15-vuotiaita henkilöitä, ja heitä kutsutaan iän mukaan joko kuutti- tai norppajäseniksi. Kuuttijäsenet ovat alle 7-vuotiaita ja norppajäsenet 7 – 14-vuotiaita.

Seuran kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran hallitus voi nimetä ainaisjäseneksi henkilön, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi antaa kirjallisen huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai erottaa seurasta jäsenen, joka

– on laiminlyönyt näiden sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa

– toimii seuran tai Sukeltajaliiton sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti

– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.

Päätös tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä tai antanut kirjallista selvitystä hallitukselle maksun myöhästymisestä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsen maksujensuuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajilta ja ainaisjäseniltä ei peritä maksuja.

VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran varsinaisen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla joko kokouksenaikana tai ennen kokousta. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse tai seuran virallisilla kotisivuilla.

10§

Vuosikokouksen työjärjestys

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja,

b. sihteeri,

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat ja

b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antamalausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle jamuille vastuuvelvollisille

7. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa seuraavana toimikautena

8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

12. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten joukosta hallituksen muut jäsenet

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, taiannetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseen edellä mainittuihin kokouksiin

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

11§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12§

Seuran hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoistavuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunnia jäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ja ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII SEURAN HALLINTO

14§

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 – 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kunhe katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajaja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
 • Vastata seuran taloudesta.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
 • Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

15§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17§

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous kahdessa perättäisestä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kolmenneljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksenmukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslainmääräyksiä.

22§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.