• 1 Current Yhdistyksen säännöt
  • 2 Hakijan yhteystiedot
  • 3 Jäsenlaji
  • 4 Complete
SAIMAAN NORPAT URHEILUSUKELLUSSEURA Ry 

TOIMINTA- SÄÄNNÖT 

Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 1 Toimintasäännöt 
TOIMINTASÄÄNNÖT 


Yhdistyksen nimi on Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu syyskuun 1 päivänä 1971 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alue on Etelä-Karjala. Seuran kieli on suomi. 

Seuran tarkoituksena on edistää sukellusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu- urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seura edistää myös vedenalaisen arkeologian, vedenalaisen biologian ja vedenalaisen valokuvauksen harrastusta sekä sukelluskalastusta ja sukellusteknisten laitteiden kehittämistä. Lisäksi seura edistää jäsenistönsä merimiestaitojen kehittämistä ja osallistuu tarvittaessa vapaaehtoiseen pelastustoimintaan. 

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1 Tarjoamalla jäsenilleen: 
- sukellustoimintaa - sukelluskoulutustoimintaa - nuorisotoimintaa - harjoitus- ja valmennustoimintaa - kilpailutoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kunto- ja terveysliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja työkykyisiä kansalaisia 
2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa 
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 2 Toimintasäännöt 
4 Ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaen 
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä 
5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita 
Tarvittaessa seura hankkii kutakin toiminta-alaansa varten asianmukaisen luvan. 

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (näissä säännöissä käytetään lyhennystä SLU) jäsenliiton Sukeltajaliitto ry:n (näissä säännöissä käytetään lyhennystä Sukeltajaliitto) jäsen. Seura noudattaa edellä mainittujen liikuntajärjestöjen sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. 

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka seuran hallitus hyväksyy ja jotka sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä sekä SLU:n ja Sukeltajaliiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Hallitus voi hyväksyä seuran varsinaisiksi jäseniksi myös alle 15-vuotiaita henkilöitä ja heitä kutsutaan iän mukaan joko kuutti- tai norppajäseniksi. Kuuttijäsenet ovat alle 7-vuotiaita ja norppajäsenet 7-14-vuotiaita. 
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilöt. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 
Ainaisjäseneksi voi seuran hallitus nimetä henkilön, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. 
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 
Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 3 Toimintasäännöt 

Hallitus voi antaa kirjallisen huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai erottaa seurasta jäsenen, joka 
- on laiminlyönyt näiden sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa - toimii seuran, SLU:n tai Sukeltajaliiton sääntöjen, ohjeiden tai määräysten 
vastaisesti - rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä tai antanut kirjallista selvitystä hallitukselle maksun myöhästymisestä. 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 
V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajilta ja ainaisjäseniltä ei peritä maksuja. 
VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä. 

10§ Kevätkokouksen työjärjestys 
1 Avataan kokous 
2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 4 Toimintasäännöt 
3 Todetaan 
a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien 
antama lausunto 
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8 Päätetään kokous 
Syyskokouksen työjärjestys 
1 Avataan kokous 
2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 
3 Todetaan 
a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana 
toimikautena 
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut 
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9 Valitaan joka toinen vuosi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen 
puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi 
10 Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle 
11 Valitaan kaksi tilitarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia 
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 5 Toimintasäännöt 
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseen edellä mainittuihin kokouksiin 
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14 Päätetään kokous 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

11§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

12§ Seuran, sen hallituksen, jaosten ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 
Hallituksen, jaosten ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

13§ Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunnia jäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

14§ Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä ja yhdeksi 
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 6 Toimintasäännöt 
toimintavuodeksi valitut kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti 
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden 
puheenjohtajat 
4 Vastata seuran taloudesta 
5 Pitää jäsenluetteloa 
6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 
7 Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta 
varten 
8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet 
10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja 
ansiomerkkien esittämisestä 
12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 
13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa 
ennen kevätkokousta 

15§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 
Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry 7 Toimintasäännöt 

16§ Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

17§ Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. 

18§ Näiden sääntöjen muuntamisesta päättää seuran kokous kahdessa perättäisestä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

19§ Seuran purkamisesta päättää seuran kokous kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

20§ Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

21§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä. 

22§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.